لقمان و پسر ( نخونی از کفت رفته )

لقمان حکیم رضى الله عنه پسر را گفت:

امروز طعام مخور و روزه دار، و هرچه بر زبان راندى، بنویس . شبانگاههمه آنچه را که نوشتى، بر من بخوان

آنگاه روزه‏ات را بگشا و طعام خور

شبانگاه، پسر هر چه نوشته بود، خواند.

دیروقت شد و طعام نتوانست خورد.

روز دوم نیز چنین شد و پسر هیچ طعامنخورد.

روز سوم باز هر چه گفته بود، نوشتو تا نوشته را بر خواند،آفتاب روز چهارمطلوع کرد و او هیچ طعام نخورد .

روز چهارم، هیچ نگفت . شب، پدر ازاو خواست که کاغذها بیاورد و نوشته‏هابخواند.

پسر گفت:

امروز هیچ نگفته‏ام تا برخوانم.

لقمان گفت:
پس بیا و از این نان که برسفره است بخور و بدان که روز قیامت، آنان که کم گفته‏اند، چنان حال خوشى دارند که اکنون تو دارى

/ 1 نظر / 16 بازدید